Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  

WWW.CARNILOVE.COM.PL


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.carnilove.com.pl prowadzony jest przez AZAN sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. Czarnej 25 lok. 27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689352, posiadającą NIP 9481788471, REGON: 670943100.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.carnilove.com.pl.
3. Definicje:
a. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.carnilove.com.pl.
b. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
c. Sprzedawca – Azan sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Radomiu, ul. Czarna 25/27 , 26 – 660 Radom, NIP: 9481788471, REGON: 670943100, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
d. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
e. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy,
f. Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z sobotami i niedzielami oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy,
g. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
h. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
i. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
j. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
k. Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty indywidualnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą;
l. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa, zawierana przez Sprzedawcę z Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim;
m. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
n. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka;
o. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą;
p. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu;
q. Konsument - osoba fizyczna dokonującą w Sklepie internetowym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.);
r. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;
s. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8;
t. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i §7;
u. Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
a. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
b. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
c. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
d. prowadzeniu Newslettera.
5. Przed złożeniem Zamówienia, wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
6. Założenie Konta przez Kupującego lub złożenie przez niego Zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
7. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected],
8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty Sklepu internetowego. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.
9. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży, między innymi, pełnoporcjowej karmy suchej, mokrej, przysmaków oraz suplementów marki Carnilove dla psów, kotów i małych zwierząt
10. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.carnilove.com.pl, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarka stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz dostęp do poczty elektronicznej.
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
a. złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
4. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, możliwe jest złożenie przez Kupującego Zamówienia bez zakładania konta w Sklepie lub wypełnienie przez Kupującego Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, niezbędne jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego poprzez kliknięcie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji i stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 11, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
11. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego wyłącznie do chwili rozpoczęcia jego realizacji przez Sprzedawcę.
12. Termin skompletowania i przygotowania do wysyłki Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi do 3 dni roboczych. Od chwili odebrania przesyłki przez kuriera zostaje ona doręczona zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych, jednak termin ten może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od Sprzedawcy z uwagi na np. okres świąteczny, zakłócenia pracy firmy kurierskiej itp.
13. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
14. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego Zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia przez obsługę Sklepu internetowego.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT – na życzenie klienta). Podanie przez Kupującego numeru NIP w danych rozliczeniowych jest niezbędne do wystawienia faktury VAT na firmę. Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT na podstawie paragonu za Zamówienie dokonane przez Kupującego jedynie w przypadku, gdy paragon zawiera numer NIP Kupującego.
4. Kupujący może dokonać płatności za Zamówienie poprzez płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na poniżej wskazanym koncie bankowym Sprzedawcy:
PKO Oddział 1 w Radomiu : 70 1020 4317 0000 5902 0347 6512.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4  niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
8. Kupujący niebędący Konsumentem w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

§4. DOSTAWA

1. Zakupione w Sklepie internetowym Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.
4. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości Zamówienia i przedstawia się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
a. w przypadku zamówienia o wartości poniżej 99 zł brutto – 20 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy),
b. w przypadku zamówienia o wartości powyżej 99 zł brutto – przesyłka gratis.
5. Zamówienie przekazane zostaje przez Sprzedawcę kurierowi w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
6. Kupujący zobowiązany jest do odebrania wysłanego Produktu.

§5. REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZENIA PRZESYŁKI

1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem, obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie pomocny przy rozpatrywaniu reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera.
3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie nr przesyłki i niezwłoczne przekazanie tej informacji działowi reklamacji na adres e-mail: [email protected],
5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
6. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie nie są zgłaszane przez kuriera UPS, dlatego Kupujący proszony jest o dostarczenie Sprzedawcy wypełnionego protokołu szkody, który został sporządzony wraz z kurierem.
7. Reklamację należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy:
Azan sp. z o.o. sp.k.
ul. Czarna 25/27
26 – 660 Radom

lub za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres [email protected]
z dopiskiem „Reklamacja”.
8. Postanowienia punktów 1 – 6 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących Konsumentami. W przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§6. GWARANCJA

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu zakupione przez niego Towary wolne od wad jak również zgodne ze stanem faktycznym w zakresie: (i) opisu, rodzaju, ilości, jakości, kompletności i funkcjonalności; (ii) przydatności do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował; (iii) dostarczenia z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać; (iv) jakości jaką posiadała próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, ta jakość powinna odpowiadać opisowi próbki lub wzoru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, jeżeli
konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
2. W przypadku wystąpienia niezgodności z umową zakupionego u Sprzedawcy Produktu Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi określone w treści Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U,. 2014 poz. 827 ze zm.) i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) lub zgodnie z zasadami gwarancji udzielonej przez producenta (VAFO PRAHA s.r.o., K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, Czechy) na dany produkt. Skorzystanie z jednej z opisanych powyżej form ochrony Kupującego nie wyłącza możliwości skorzystania przez niego z drugiego z ww. uprawnień.
3.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie, który Sprzedawca odbiera od konsumenta na swój koszt. Towary objęte są gwarancją producenta  przez okres wskazany w treści karty gwarancyjnej oraz warunkach gwarancji udzielanej na dany produkt.
4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kupującego uznał za uzasadnione. W przypadku, gdy przesłane przez Kupującego zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne w sposób uniemożliwiający Sprzedawcy jego rozpatrzenie (np. Kupujący prześle Sprzedawcy zgłoszenie reklamacyjne lecz nie przekaże mu Towaru w celu zapoznania się przez Sprzedawcę ze stanem technicznym pod kontem zgłaszanej wady), termin opisany w zdaniu poprzedzającym rozpoczyna bieg od chwili uzupełnienia przez Kupującego braków zgłoszenia.
5. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: [email protected] wypełniony protokół reklamacyjny (Załącznik nr 2) do którego dołączy dokumenty uprawdopodabniające fakt nabycia reklamowanego Towaru od Sprzedawcy.
6. Pełne informacje dotyczące uprawnień Kupującego znajdują się w treści Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U,. 2014 poz. 827 ze zm.) jak również Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: AZAN sp. z o.o. sp.k. ul. Czarna 25 lok. 27, Radom 26-600;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest pod tym linkiem https://uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą, której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Kupujący może zwrócić Produkt na adres: AZAN sp. z o.o. sp.k. ul. Warszawska 98/100
26-660 Wielogóra.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego od umowy, które obowiązany jest ponieść Kupujący:
a) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Kupującego - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można przywrócić do ponownej sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, w szczególności słuchawek dokanałowych i dousznych, szczoteczek do zębów, golarek, ręczników;
f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, mająca krótki termin przydatności do użycia lub mająca naruszenia uniemożliwiające dalszą sprzedaż produktu;
k) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, na której uruchomione zostały zabezpieczenia blokujące konto Google lub Xiaomi, uniemożliwiające odblokowanie telefonu i jego ponowne przygotowanie do dalszej sprzedaży;
l) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
m) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
n) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) - dalej "RODO", jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupujących podane przez nich podczas rejestracji konta i dokonywania zakupu, będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO, polskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu obsługi zamówienia.
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w niezbędnym zakresie:
a. w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Kupującego zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. w celu wykonania umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji, w tym dopełnienia obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f. w celu oferowania produktów i usług bezpośrednio Kupującym, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest niezbędne do świadczenia usługi sprzedaży Produktu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie internetowym.
5. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych opisanych powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do danych osobowych Kupującego istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Kupującego lub dane Kupującego będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
6. Kupującemu, który wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe Kupujących wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. Administrator jednocześnie informuje, iż termin przedawnienia roszczeń został opisany w art. 118 Kodeku cywilnego, chyba że w danym przypadku ma zastosowanie przepis szczególny. Z kolei w art. 74 ust. 2 lit. 4 ustawy o rachunkowości został opisany przewidziany prawem okres obowiązku przechowywania przez Administratora dowodów księgowych.
8. Dane osobowe Kupujących mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi współpracuje Administrator realizując usługę sprzedaży Produktu (takich jak np. firma kurierska). Do danych osobowych Kupujących mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów przetwarzania.
9. Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących danych osobowych Uczestników w sposób zautomatyzowany.
10. Zgodnie z RODO, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. do przenoszenia danych;
f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.carnilove.com.pl.


§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.carnilove.com.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.carnilove.com.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.carnilove.com.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
b. działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
c. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
d. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.carnilove.com.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
e. skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.carnilove.com.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
f. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
g. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
a) konieczność dostosowania Regulaminu do aktualnych przepisów prawa;
b) konieczność dostosowania Regulaminu do wydanych przez władze publiczne zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji;
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalnościSklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu Internetowego;
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f) aktualizacja danych teleadresowych lub odnośników zamieszczonych w Regulaminie;
g) przeciwdziałanie nadużyciom;
h) poprawa jakości i sposobu obsługi Klientów
i) aktualizacja procesu zawierania umów za pośrednictwem  Sklepu Internetowego.
2. Zmiana treści Regulaminu pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przez Klientów przed jego zmianą.
3. Informacja o ogłoszeniu zmiany Regulaminu zostanie Klientom ogłoszona na stronie Sklepu Internetowego  www.carnilove.com.pl/regulamin oraz przesłana w formie wiadomości e-mail do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie tego typu wiadomości. 
4. Sprzedawca oświadcza, że aktualna wersja Regulaminu zamieszczona jest na stronie  www.carnilove.com.pl/regulamini obowiązuje po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.
5. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia.
6. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu może on w każdym momencie wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie Konta lub przesłanie takiej informacji na adres e-mail Sprzedawcy: [email protected],
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl